نویسنده = روزبه جواد کلباسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر افزودنی آهن بر سنتز Si3N4 به روش کربوترمال و نیتریداسیون از پیش سازه MCM-48 و ساکاروز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-61

علی قلمزن؛ امیر عباس نوربخش؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ روزبه جواد کلباسی


2. سنتز مزوحفره SiC از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 79-87

زهرا سعیدی فر؛ امیر عباس نوربخش؛ روزبه جواد کلباسی؛ ابراهیم کرمیان


3. بررسی سنتز فاز β-SiAlONاز پیش سازه نانوکامپوزیت (پلی4 - وینیل پیریدین / (Al-SBA-15، توسط فرآیند احیاء کربوترمال و نیتریداسیون

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 37-44

سارا عباسپور؛ امیرعباس نوربخش؛ روزبه جواد کلباسی؛ فرهاد گلستانی فرد