نویسنده = سید رسول خیام نکوئی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر جنس کاتد بر مورفولوژی پودر ریزدانه مس سنتز شده به روش الکترولیز پالسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-80

سید رسول خیام نکوئی؛ فرشته رشچی؛ نصراله ناصری جدا