نویسنده = امین نکوبین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و مطالعه عملکرد سنسورگازی ساخته شده از پوشش نانوسیمی اکسید روی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 107-113

امین نکوبین؛ مصطفی خدیوی