نویسنده = سیدعلی حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 31-41

سیدعلی حسن زاده؛ مهدی امساکی؛ علی صفار


2. بررسی پارامتر های موثر در سنتز نانو کریستال های اسپینل CoAl2O4 به روش پلی اکریل آمید

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 191-197

سید علی حسن زاده تبریزی؛ مهسا جعفری