نویسنده = مجید جعفری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر اکسیدهای اسیدی و قلیایی سرباره بر ترکیبات نسوزهای اسپینلی منیزیتی - کرومیتی در کوره آند ذوب مس

دوره 7، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 75-82

مصطفی صالحی رضاآبادی؛ احمد منشی؛ مجید جعفری؛ محمد رضا منشی


2. تاثیر افزودن آلومینیوم بر ریز ساختار و بهبود خواص مکانیکی دیرگدازهای آندالوزیت - کربن - سیلیکون کاربید

دوره 7، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 83-92

سید فرهاد رهنمایی؛ امیر عباس نور بخش؛ فرامرز کاظمی؛ مجید جعفری


3. رشد نانو ساختار متخلخل اکسید روی بر روی ذرات آلومینا به روش رسوب دهی ناهمگن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-43

حمید تاجی زادگان؛ مجید جعفری؛ مهدی رشید زاده؛ رضا ابراهیمی