نویسنده = محمدرضا پویامهر
تعداد مقالات: 3
3. بررسی اثر نوع مواد اولیه بر فازهای تشکیل شده در سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-27

محمدرضا پویامهر؛ علی نعمتی؛ رحیم نقی زاده