نویسنده = رضا ابراهیمی
تعداد مقالات: 8
1. رشد نانو ساختار متخلخل اکسید روی بر روی ذرات آلومینا به روش رسوب دهی ناهمگن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-43

حمید تاجی زادگان؛ مجید جعفری؛ مهدی رشید زاده؛ رضا ابراهیمی


3. تولید فوم فلزی Fe-10%Al با استفاده ازNaCl به عنوان فضاساز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-24

محمد حسین گلابگیر؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد یعقوبی


4. تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش سنتز احتراقی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-16

محمد یعقوبی؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد حسین گلابگیر


5. مقایسه خواص فیزیکی- شیمیایی پوشش‌ نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال- دی اکسید تیتانیم و زیست فعالی آنها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-8

مجتبی نصر اصفهانی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد صالح داداش؛ سعید کرباسی


6. استخراج مس از کنسانتره سولفیدی اکتیو شده مکانیکی از طریق فروشویی در اسید سولفوریک

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 19-27

صادق محمدیان؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ هادی ن اصری خبر؛ صدیقه زیدآبادی


8. تولید نانوکامپوزیت Ni-TiCبه روش الکتروشیمیایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 31-34

رضا ابراهیمی؛ علی سعیدی؛ سیدمحسن سیدالنگی؛ اعظم اسدی