نویسنده = عبداله حاج علیلو
تعداد مقالات: 2
1. احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

عبداله حاج علیلو؛ مرتضی رحمانپور؛ علی سعیدی