نویسنده = علیرضا اسمعیلی علی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تولید کامپوزیت TiC در زمینه آلومیناید نیکل به‌روش سنتز احتراقی انفجاری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-8

علیرضا اسمعیلی علی آبادی؛ علی سعیدی