نویسنده = رضا ابراهیمی کهریزسنگی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رفتار سینتیکی اکسیداسیون ایزوترم دمای بالای پوشش های MCrAlY اعمال شده به روش HVOF

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-80

سید سینا خلیفه سلطانی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ فرید نعیمی