نویسنده = حمیدرضا ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
2. سنتزنانوذرات Mg0.5Zn0.5Fe2O4 به روش هم رسوبی و بررسی خواص حسگری آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 129-138

حمیدرضا ابراهیمی؛ علی رضا امینی