نویسنده = پوریا لسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار اسپینل منگنز کبالتایت به عنوان پوشش صفحات اتصال دهنده پیل سوختی اکسید جامد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-107

پوریا لسانی؛ علیرضا بابائی؛ ابوالقاسم عطائی