نویسنده = سید الیاس موسوی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دما بر خواص مکانیکی و رفتار شکست آلیاژ برنج سرب دار تحت فرایند اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سید الیاس موسوی؛ نسترن نقشه کش؛ محمود مرآتیان