بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقیدر سیستمC-Al-Fe2O3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

2 دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

3 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان