سنتز و مشخصه یابی نانوکریستال های سولفید روی دوپ شده با منگنز(ZnS:Mn) جهت شناسایی آویدین به عنوان جزء بیولوژیکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد، دانشکده ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 کارشناس ارشد، دانشکده ی مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5 استادیار، مرکز تحقیقات و بانک فراورده های پیوندی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران