بررسی رفتار خوردگی مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار،دانشکده مهندسی مواد، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده مهندسی مواد، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی