بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص تریبولوژیکی و مکانیکی کامپوزیت AA8090/6%SiCp

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران