تولید نانوکامپوزیت حاصل از دو پیوند دهنده اکسی کلرید منیزیم و تری پلی فسفات سدیم و اکسید روی به همراه نانوسیلیس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی