بررسی اثر تابش پرتوها بر روی فولاد Cr-W-V

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد، گروه پژوهشی مواد پیشرفته

2 دانشیار، دانشکده علوم، گروه فیزیک،واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد، دانشکده علوم،گروه فیزیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی