بررسی تأثیر فرایند اکستروژن داغ بر ریز ساختار و خواص نانو کامپوزیت Al-B4Cتولید شده به روش ریخته گری گردابی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر