سنتز نانو ذرات منیزیا به روش شیمیایی و تاثیر آن بر خواص فیزیکی آلومینای زینتر شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی