تاثیر افزودن نانوذرات اکسید کروم بر خواص سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل آلومینات منیزیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، اصفهان

2 استادیار، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد