پیشبینیریزساختار حاصل از پیچش گرم در آلیاژ آلومینیوم 6061

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

2 دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران