بررسی عوامل موثر برکیفیت ریز ساختاری و سطحی رسوب آهن به روش احیای الکتریکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، مربی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان،کرمان

2 استادیارگروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

4 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، هیئت علمی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان، کرمان