بررسی اثر پخت بر ناهمواری سطوح لایه‌های نازک ITOتهیه شده با روش تبخیر باباریکهالکترونی از طریق تکنیک شمارش- جعبه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه بوعلی سینا همدان