بررسی ساختار، مورفولوژی و رفتار خوردگی پوشش های رسوب الکتریکی روی- منگنز در دانسیته جریان ها و pH مختلف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد ، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان