بررسی اثر افزودنی ساماریوم بر خواص مغناطیسی فریت های لیتیم تولید شده به روش آسیاب کاری پر انرژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مواد، اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

3 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز