بررسی ویژگی‌هایدرزگیرهای شیشه‌-‌سرامیک‌ متعلق به سیستم BaO-B2O3-SiO2 مورد کاربرد در پیل‌های سوختی اکسید جامد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک، تهران

3 دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی ،دانشکده مواد، قزوین

4 دانشیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد، تهران