جوشکاری غیر‌مشابه فولادکوئنچ-تمپر‌517AASTMبه فولاد زنگ‌نزنL316AISIوتاثیربهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری بر ریز‌ساختار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان