بررسی تأثیر دمای بارریزی و زمان همزدن بر سختی، استحکام کششی و ریزساختار کامپوزیت A356-ZrSiO4 تولید شده به روش ریخته‌گری گردابی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانشیار مجتمع مواد و فناوریهای ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران