بررسی تأثیر غلظت ذرات SiC در الکترولیت بر خواص تریبولوژیکی پوشش‌ کامپوزیتی Ni-SiC حاصل از آبکاری الکترولیتی با جریان منقطع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

2 مربی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران