پوشش دهی سرامیکZrO2با تکنولوژی پلاسمای الکترولیتی کاتدیبر روی تیتانیوم و بررسی خواص سایشی و خوردگی آن در محلول رینگر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی ، بخش مواد، دانشگاه شیراز

2 دکتری مواد، ، دانشکده مهندسی ، بخش مواد، دانشگاه شیراز