تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد، گروه مهندسی متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 مدیر عامل، موسسه تحقیقاتی پرطاووس، مشهد