تاثیر ذرات کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی کامپوزیت A356-SiC در محلول 5/3 درصد کلرید سدیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان