تاثیر زمان کندوپاش پرتو یونی بر خواص ساختاری، چسبندگی و خوردگی پوشش نانوساختار نیتریدزیرکونیوم بر روی آلیاژ AZ91

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، تهران

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران

3 دانشیار، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

4 استادیار، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، گروه مهندسی مواد، سمنان