مطالعه و مشخصه‌یابیرفتار حرارتی و استحاله ژل به نانوذرات تیتانات باریم فرآوری شده از روش سل-ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی و علم مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران