بررسی نقش نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار کششی نانوکامپوزیت‌ زمینه وینیل‌استر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز