بررسی رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ‌نزن 304 کم کربن در یک محلول قلیاییبا روش موت-شاتکی و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدان