بررسی تغییرشکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحتآزمون سقوط پرتابه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی مواد، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس مهندسی مواد، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 کارشناس ارشد مهندسی مواد، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد