بررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-P-SiC اعمال شده روی سطح آلومینیم Al6061

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیر‏کبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، تهران

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر‏کبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیر‏کبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، تهران