سنتز نانوذرات باریم تیتانات با درجه بلورینگی بالا به روش هیدروترمال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود

2 محقق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود