تأثیر پوشش حاوی نانو ذرات سرامیکی بر عیوب داخلی قطعات جداره نازک آلومینیومی ریخته گری شده به روش ثقلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان