تحلیل المان محدود ECAP با فشار معکوس و بررسی امکان جایگزینی آن با قالبی با سطح بالایی شیب دار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 مدرس، دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده شماره 2 تبریز