بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پایه آلومینیمی با اعمال فرایندهای ایکپ و اکستروژن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه مهندسی مواد، زنجان

3 دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد، شیراز

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تیران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرضا