ساخت کامپوزیت لایه ای آلومینیوم/ روی تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) و بررسی ساختاری و خواص مکانیکی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه سمنان

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان