بررسی ساختاری شیشه- سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل- ژل در سیستم سه جزئی MgO-Al2O3-SiO2

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد- سرامیک٬ دانشکده فنی مهندسی مکانیک٬ دانشگاه تبریز

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز