تاثیر اکسیدهای اسیدی و قلیایی سرباره بر ترکیبات نسوزهای اسپینلی منیزیتی - کرومیتی در کوره آند ذوب مس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان