تاثیر افزودن آلومینیوم بر ریز ساختار و بهبود خواص مکانیکی دیرگدازهای آندالوزیت - کربن - سیلیکون کاربید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان

3 کارشناس مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان