تأثیر اندازه ذرات مواد اولیه بر سنتز نانو زیرکونات کلسیم به روش نمک مذاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران