سنتز و بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان ژئوپلیمری دارای مواد سیلیس بالا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مواد سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

3 دانشیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

4 استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان